Thiết bị kiểm kho Wearable Solution for Dolphin 70e and 75e

Có rất nhiều cơ hội trong toàn doanh nghiệp để tăng tính hiệu quả và giảm chi phí lao động bằng cách sử dụng một giải pháp tính toán rảnh tay. Ví dụ:

  • Chọn bộ phận nhỏ
  • Xử lý gói lớn
  • Phân loại
  • Tải xe tải

… bất cứ lúc nào hai tay được yêu cầu.

Trong quá khứ, điều đó đòi hỏi phải sử dụng thiết bị có thể đeo chuyên dụng và thiết kế lại ứng dụng và quá trình sử dụng giao diện người dùng hạn chế. Bây giờ có giải pháp Honeywell Wearable.