Nhãn trắng, giấy nhiệt, keo vĩnh viễn 100mm x 105mm dài 50m