Bộ thu phát sóng RFID IA33F

Sử dụng bộ thu phát sóng IA33F để hỗ trợ các ứng dụng RFID cố định của bạn cần khoảng đọc từ trung bình đến dài.Bộ thu phát sóng IA33F phù hợp với RoHS.